Ổn định hóa học nhu cầu than cốc dầu mỏ nung ở Ấn Độ cho pin