Bảo vệ từ tính silicon ferro carbon cao cho quá trình khử lưu huỳnh