Silic strontium ferro che chắn từ tính cho quá trình tạo nốt của gang