Các nhà cung cấp silic ferro có độ tinh khiết cao có trọng lượng riêng cao