Báo cáo thử nghiệm ferro silic dẫn điện cho chế phẩm