Mật độ lớn hình thành hợp kim dễ dàng của ferro silic để khử lưu huỳnh