tăng cường độ cứng than cốc dầu mỏ graphitized 98 5 trong kho