Tính chất sắt từ phân tích hóa học của silico mangan cho hợp kim