kiểm soát tính thấm từ tính ferro silicon mexico trong kho