sản xuất than cốc dầu mỏ nung cho các thành phần công nghiệp khác