Hành vi trơ ferro silic Trung Quốc cho khử lưu huỳnh