than cốc dầu mỏ nung mật độ cao trong tiếng Hin-ddi cho chất bôi trơn