Các nhà sản xuất cung và cầu sắt từ tính chất sắt từ