Dòn ở nhiệt độ thấp phôi mangan po3 cho gia công kim loại