Kiểm soát tính thấm từ tính giá silicon ferro trong báo giá pakistan