Tính chất sắt từ sd nhà máy pvt ferro silic phía đông bhutan