lớp lót cacbua silic trong khai thác mỏ và ngành công nghiệp liên quan