Than bánh silic sắt tùy chỉnh có hàm lượng carbon thấp để khử lưu huỳnh