Nhà sản xuất ferrosilicon có điểm nóng chảy cao cho quá trình khử lưu huỳnh