cách loại bỏ silicone rtv khỏi kim loại để sản xuất nhôm