Kiểm soát tính thấm từ tính magie ferro silic cho các ứng dụng đúc