Silicone có trọng lượng riêng cao trên mỗi ferro vernicibile cho các ứng dụng đúc