Tăng khả năng chịu nhiệt than cốc dầu mỏ trong kho