Các nhà cung cấp than cốc dầu mỏ canxi có hàm lượng tro thấp