Mật độ ferro silic có hàm lượng lưu huỳnh thấp cho các ứng dụng đúc