Nhà máy sản xuất than cốc dầu mỏ nung có giá trị nhiệt cao năm 2022