trường hợp silicone tàn kim loại cho vật liệu chịu lửa