Tính chất sắt từ nhà sản xuất ferro silic ở Nga để sản xuất thép