Mật độ khối lượng riêng cao của silic ferro trong kho