Tính chất sắt từ ferro silic mangan carbon thấp cho các ứng dụng đúc