Che chắn từ tính sd phía đông bhutan ferro silicon tư nhân giới hạn