Ổn định hóa học tốt Than cốc than chì 80-150mm cho ngành công nghiệp đúc