Kiểm soát tính thấm từ điểm nóng chảy ferro silicon magiê