Trọng lượng riêng cao giá thị trường hiện tại của ferro silic