Tính chất hóa học ferro silic che chắn từ tính giá