Giá than cốc dầu mỏ nung mật độ cao tăng cho ngành thép