hoạt động nung than cốc dầu mỏ mật độ cao cho má phanh