Trung tính đến hơi kiềm pH ferro-silicon-canxi với độ ổn định nhiệt độ cao