Mangan ferro silic che chắn từ tính sử dụng cho hợp kim