Chất khử lưu huỳnh ferro photpho phản ứng với các nhà sản xuất pyrit