Photpho sắt kháng mài mòn phản ứng với mẫu miễn phí pyrit