Hàm lượng lưu huỳnh thấp silic carbon cao cho khử lưu huỳnh