Than cốc dầu mỏ nung trong kho có giá trị nhiệt cao