Than cốc dầu mỏ oxbow có hàm lượng tro thấp cho điện cực than chì