Ferro-silicon có độ cứng vừa phải để khử lưu huỳnh