Kiểm soát tính thấm từ tính ferro silico cho chế phẩm