Mật độ số lượng lớn chế phẩm của ferro silic cho hợp kim