Hành vi trơ điểm nóng chảy ferro silic magiê cho khử lưu huỳnh