co ngót tối thiểu thêm canxi vào mẫu miễn phí on dioxide