Hàm lượng Nitơ thấp Than cốc than chì 0-2mm trong kho